Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

丰富的后续研发产品线:

优时比的药品造福于全世界的患者。部分产品线是特殊疾病领域的领导者。

有竞争力的后续研发产品线,将为更多患者创造价值。

点击这里,了解更多

优时比中国现有产品线:特殊疾病领域的领导者

 

  • 神经系统:开浦兰(左乙拉西坦)
  • 贫血:维乐福(蔗糖铁)

              力蜚能(多糖铁复合物)

  • 过敏:优泽(盐酸左旋西替利嗪)

              仙特明(盐酸西替利嗪)

  • 免疫:泛福舒(细菌溶解产物)